• Diện tích khu đất: 150 m2
  • Diện tích xây dựng: 100 m2
  • Diện tích sàn: 100 m2
  • Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh, Trần Đình Trung Nguyên
  • Địa điểm: TP. Huế
  • Năm hoàn thành: 2023

0764 515 490