Địa điểm : Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Diện tích : 150 m2
Nhóm thiết kế : Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh, Trần Đình Trung Nguyên