TUẦN LỄ THIẾT KẾ VIỆT NAM – VIETNAM DESIGN WEEK 2023 (lần thứ tư)
THIẾT KẾ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG BÊN HỒ GƯƠM (Hanoi Design City)
Chủ trì thực hiện:
– Vietnam Design Group
– Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS)
– Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Bài dự thi: Kts. Lê Đức Nhật Anh, Trần Đình Trung Nguyên
Thể loại: Dự thi thiết kế
Thiết kế: Kts. Lê Đức Nhật Anh, Trần Đình Trung Nguyên
Địa điểm: Hồ Gươm, Tp. Hà Nội
Năm dự thi: 2023