• Diện tích xây dựng: 60 m2
  • Diện tích sàn: 180 m2
  • Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh
  • Địa điểm: P. Hương Sơ, Tp. Huế
  • Năm hoàn thành: 2022