CUỘC THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN (THEO MÔ HÌNH THỰC TẬP SINH) TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG