“Ngôi nhà tương lai, khi hình dạng theo sau sự lây nhiễm” Form will follow infection – Michelle Ogundehin