“Trở lại nguồn gốc của chúng ta: Nội thất bao gồm Lửa, Nước, Đất và Không khí”