1/40 phương pháp sáng tạo Triz – NGUYÊN TẮC PHÂN NHỎ