phuong phap luan sang tao doi moi

Sổ tay 40 phương pháp sáng tạo Triz – GS.TS. Phan Dũng (Phần giới thiệu)