Cuộc sống sau coronavirus: Đại dịch sẽ ảnh hưởng đến ngôi nhà của chúng ta như thế nào? – Kts. Sergey Makhno