Khởi động Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa